>
Esrum Skytteforening
Foreningslogo
Gå til indhold
Vedtægter for Esrum Skytteforening

Her finder du foreningens gældende vedtægter.
Vedtægter for Esrum Skytteforening

§ 1 – Navn og hjemsted
§ 2 - Formål
§ 3 - Hovedorganisation
§ 4 - Medlemmer
§ 5 - Bestyrelse
§ 6 – Kontingentog medlemskort
§ 7 – Hæftelse, forpligtigelse og krav
§ 8 - Generalforsamling
§ 9 - Dagsorden
§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling
§ 11 - Tegningsret
§ 12 – Bestyrelsens forretningsorden
§ 13 – Bestyrelses vedtagelser
§ 14 - Bestyrelsesprotokol
§ 15 - Regnskab
§ 16 - Opløsning
§ 17 - Våbenpåtegning
Revisioner og vedtagelse
§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Esrum Skytteforening.

Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune på den fungerende formands adresse.
§ 2 - Formål

Foreningens formål er, ved idræt og kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Foreningen skal også, eventuelt i samarbejde med andre foreninger eller organisationer, arbejde for at fremme kendskabet til skydesporten.
§ 3 - Hovedorganisation

Foreningen er tilsluttet DGI Nordsjælland og dermed underlagt DGI Nordsjællands vedtægter.
§ 4 - Medlemmer

 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Optagelse er gyldig når kontingent er indbetalt til foreningen og godkendelse jf. § 19 foreligger.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 3. Medlemmer kan medtage gæster, som efter instruktion kan skyde under opsyn. Gæster betaler den gældende pris for en skydning, efter 5 besøg skal vedkommende gæst søge medlemskab af foreningen, såfremt vedkommende fortsat ønsker at skyde i foreningen.
§ 5 – Udelukkelse og eksklusion

 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.
 2. I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
 3. Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.
 4. Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.
§ 6 - Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, og forældre/værge for umyndigt medlem.
§ 7 – Kontingent og medlemskort

 1. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
 2. Kontingentet opkræves forud 2 gange årligt, for 6 måneder ad gangen, ved start af sommersæsonen 1. april og vintersæsonen 1. oktober. Medlemmer kan, efter eget ønske, modtage opkrævning for begge sæsoner, og indbetale begge opkrævninger samtidigt.
 3. Medlemmer der ikke rettidigt indbetaler kontingent kan, efter bestyrelsens valg, pålægges et restance- og rykkergebyr på kr. 50,-. Betaler et medlem, der er i restance, ikke det skyldige kontingentet efter én skriftlig rykker kan vedkommende slettes som medlem.
 4. Der udstedes medlemskort for hver sæson, når indbetaling af kontingent er registreret. For medlemmer der har valgt at betale for begge sæsoner samtidig, udstedes medlemskort ved sæsonens start.
§ 8 – Hæftelse, forpligtigelse og krav

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for de, for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingent- forpligtigelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 9 - Generalforsamling

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved opslag i klubbens lokaler med angivelse af dagsorden med 1 måneds varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Stemmeret har alle myndige medlemmer og forælder/værge for umyndigt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Referat skal underskrives af dirigenten.
§ 10 - Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand på lige år.
 7. Valg af næstformand på ulige år.
 8. Valg af kasserer samt 1/2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
 9. Valg af 1/2 bestyrelsesmedlemmer på lige år.     
 10. Valg af 1/2 suppleanter hvert år.
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt.
§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
Stemmeret har kun myndige medlemmer og forælder/værge for umyndigt medlem.
§ 12 - Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
§ 13 – Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 14 – Bestyrelses vedtagelser

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at formanden samt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
§ 15 - Bestyrelsesprotokol

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.
§ 16 - Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
§ 17 - Opløsning

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 11).

Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Nordsjælland, skal foreningen aflevere samtlige effekter der er modtaget af, eller anskaffet med støtte fra De Danske Skytteforeninger, DDS Nordsjælland eller DGI Nordsjælland, til DGI Nordsjælland, herunder kartotek over registreringspligtige våben.

Ud over det her nævnte, tilfalder foreningens formue og effekter skytteforeningsarbejdet i Gribskov kommune, efter en udlodnings- og fordelingsnøgle, som vedtages på den opløsende generalforsamling.
§ 18 - Våbenpåtegning

 1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til Politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
 2. Medlemmer der har våben registreret gennem foreningen, skal efter indkaldelse fra bestyrelsen møde til våbenkontrol. Såfremt medlemmet ikke møder op, kan bestyrelsen tilbagekalde vedkommendes våbenpåtegning.
 3. Foreningen kan, i forbindelse med den årlige våbenkontrol, eller bestyrelsens bestemmelse, beslutte at der gennemføres våbeneftersyn af en våbenkontrollant for at sikre, at alle våben er i forsvarlig stand. Kasserer en våbenkontrollant et våben, skal medlemmet, hvis det er muligt, bringe våbenet i brugbar stand eller lade det skrotte.
 4. Medlemmer der undlader at møde til våbenkontrol, eller som ikke rettidigt – efter bestyrelsens anvisninger – fornyer deres våbenpåtegning, pålægges et gebyr på kr. 200,- til dækning af foreningens omkostninger.
§ 19 - Vandelsgodkendelse (SKV 6)/legimation

 1. Medlemmer over 15 år skal være godkendt af politiet for at få overladt våben i foreningen. Før indmeldelse kan personer over 15 år skyde indtil 5 gange efter at have modtaget den nødvendige instruktion, vedkommende skal herefter, inden de kan optages som medlem, ansøge politiet om vandelsgodkendelse (SKV 6).
 2. Medlemmer som har registreret våben i en anden forening skal, for at kunne skyde i foreningen, ansøge politiet om SKV 6 godkendelse.
 3. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer der har eget våben registreret gennem foreningen, eller er godkendt til transporttilladelse kan få overladt våben til skydning i foreningen.
 4. Personer som deltager i skydning skal kunne fremvise fornøden legimation og SKV godkendelse. Personer der har søgt SKV 6 godkendelse, skal kunne fremvise dokumentation for indsendt ansøgning.
Revisioner og vedtagelse

Ovenstående vedtægter er revideret i forbindelse med Kommunesammenlægningen den 1/1 2007, og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11/3 2009, yderligere ændringer/tilføjelser er vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 17/3 2010 og den 16/3 2011. Konsekvensændringer i forbindelse med fusionen mellem DDS og DGI er tilføjet, og vedtaget i forbindelse med generalforsamlingen den 26/3 2014. Bestemmelserne i § 18 (§ 19) træder i kraft 1. juli 2018. Ændring vedr. udelukkelse og eksklusion, og gebyr til SKV vedtaget på generalforsamlingen den 8/7 2020.
Esrum den 8/7 2020 – Jens Chr. F. Sørensen, formand.
Skydning - en sport for alle, store som små - for sammenhold og præcision.
Webmaster@esrumskytter.dk
Skydning - en sport for alle, store som små - for sammenhold.
Webmaster@esrumskytter.dk
Skydning - en sport for alle, store som små.
Webmaster@esrumskytter.dk
Tilbage til indhold